Privatumo politika

UAB „Dielektrik“ Privatumo politika

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „Dielektrik” (toliau – Tiekėjas) administruojamo tinklalapio www.dielektrik.com Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Vartotojų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. www.dielektrik.com tinklalapyje nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. Pildydamas asmens duomenis tinklalapyje Vartotojas privalo nurodyti tikslius ir teisingus duomenis.
5. Bendrovė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
5.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
5.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
5.3. asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
5.3.1. duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir sutinka laikytis šioje Privatumo politikoje nustatytų reikalavimų;
5.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
5.3.3. Bendrovė įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
6. Duomenys, kurie renkami:
6.1. vardas, pavardė;
6.2. adresas;
6.3. mobiliojo telefono numeris;
6.4. el. pašto adresas;
6.5. IP adresas;
6.6. informacija apie pirkimą (pirkimo data, prekės pavadinimas, prekės kaina, prekių kiekis).
7. Tiekėjas naudoja Vartotojų asmens duomenis šiais tikslais:
7.1. apdoroti Vartotojų prekių užsakymus;
7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
7.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.
8. Vartotojas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę bet kada, pateikęs Tiekėjui raštišką prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus.
Tiekėjas, gavęs Vartotojo raštišką prašymą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi dienos, turi raštiškai atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Vartotojui prašomus duomenis. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Vartotojui galimybę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymo informacija neatlygintinai kartą per kalendorinius metus.
9. Vartotojas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę bet kada, pateikęs Tiekėjui raštišką prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti ar sunaikinti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politiko sąlygų.
Tiekėjas, gavęs Vartotojo raštišką prašymą dėl jo asmens duomenų ištaisymo, sustabdymo ar sunaikinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Vartotojo kreipimosi dienos, turi įgyvendinti Vartotojo prašymą raštu informuojant Vartotoją apie atliktą veiksmą.
10. Tiekėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
10.1. tik 7 punkto tikslams pasiekti.
10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Tiekėjas Vartotojo duomenis gali saugoti ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys internetinės prekybos tikslais yra saugomi 1 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos.Asmens duomenys vidiniais administravimo tikslais yra saugomi 10 metų nuo asmens duomenų gavimo dienos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Vartotojo asmens duomenys sunaikinami.
12. Tvarkydamas ir saugodamas Vartotojo asmens duomenis Tiekėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
13. Tiekėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Vartotojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
14. Tinklalapyje naudojami techniniai slapukai (angl. cookies):LT_slapukai
15. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami tinklalapyje.